Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. zamknij
#htmlcaption1 #htmlcaption5
Her­ba­ciane legendy

Her­ba­ciane legendy

Wszystkie wpisy 0 Komentarze

Był sobie kie­dyś słynny chiń­ski mistrz Zen. Ludzie odwie­dzali go, szu­ka­jąc oświe­ce­nia.

Pew­nego dnia do drzwi mistrza zapu­kało dwóch mło­dych wędrow­ców szu­ka­ją­cych mądro­ści. Mistrz przy­wi­tał ich w swoim domu i popro­sił, aby usie­dli przy stole, gdzie już sie­dział stary mnich.

„Pro­szę, powiedz mi czym jest Budda” – zapy­tał pierw­szy wędro­wiec. Mistrz odpowie­dział: „Napij się her­baty!” Drugi zapy­tał: „Co to jest prawda?”, a odpo­wiedź mistrza brzmiała: „Napij się her­baty!”

Stary mnich, który sie­dział cicho przy stole, zasta­na­wiał się: „Dla­czego mistrz każe im pić her­batę zamiast odpo­wia­dać na ich pyta­nia?” Ten odczy­tał umysł mni­cha i powie­dział mu: „Ty też lepiej napij się her­baty!”

Ta histo­ria sym­bo­li­zuje, jak ważna jest her­bata dla kul­tury chiń­skiej i japoń­skiej. Sta­nowi inte­gralną część obu kul­tur wywo­dzą­cych się z wpły­wów bud­dyj­skich. Mówi nam także po pro­stu, jak osią­gnąć bar­dzo ostat­nio modny na Insta­gra­mie stan #mind­ful­ness, czyli umie­jęt­ność sku­pie­nia się na prze­ży­wa­niu teraź­niej­szo­ści bez roz­pa­mię­ty­wa­nia tego co się już wyda­rzyło czy zamar­twia­nia się o przy­szłość. Zwy­kle żyjemy w świe­cie pomy­słów zamiast teraź­niej­szo­ści. Nieu­stan­nie pla­nu­jemy przy­szłość lub pamię­tamy prze­szłość. To czego mistrz Zen chce nauczyć nas poprzez picie her­baty, to sku­pie­nie się wła­śnie na tym – sta­ra­jąc się być obec­nym i w ten wła­śnie spo­sób zwal­czać stres i goni­twę myśli odnaj­du­jąc har­mo­nię.

Dla­czego her­bata jest tak ważna dla chiń­skiej i japoń­skiej tra­dy­cji? Zarówno bud­dyzm, jak i tao­izm pod­kre­ślają, że życie w pro­sto­cie przy­nosi spo­kój i szczę­ście. Her­bata jest czymś bar­dzo pro­stym i sub­tel­nym w świe­cie Wschodu zdo­mi­no­wa­nym przez silne smaki. Bud­dyj­skie podej­ście do życia to przede wszyst­kim nie kom­pli­ko­wać. Możemy pra­gnąć sławy i szyb­kich samo­cho­dów, aby życie było bar­dziej eks­cy­tu­jące, ale jeśli będziemy potra­fili cie­szyć się tym co mamy, nawet jeśli wydaje się, że wie­dziemy nudny żywot, odnaj­dziemy klucz do szczę­ścia.